Generelle betingelser jkOffice aps - 2023

Kontaktinformation

jkOffice ApS (herefter ”jk”)

Jens Olsens Vej 9

8200 Aarhus N

Tlf. 71 45 60 00

CVR nr. 33 39 72 67

Bankforbindelse:

Sparekassen Kronjylland

Konto: 6181 / 0009817301

1. Omfang og varighed

1.1. Disse generelle betingelser er gældende for alle tilbud, ordrer, lejeaftaler, leverancer samt betalinger, hvor jk er leverandør eller underleverandør, medmindre disse er ændret gennem en skriftlig aftale parterne imellem.

1.2. Kundens angivelse af særlige eller generelle vilkår i udbudsmateriale, bestilling, ordre, indkøbsbetingelser og lignende anses kun for aftalt, såfremt der er indgået udtrykkelig aftale herom, jf. punkt 1.1, og skal på ingen måde anses for en fravigelse eller tilføjelse til disse generelle betingelser.

2. Tilbud

2.1. Ethvert tilbud afgives med forbehold for fejl, mangler og andre uoverensstemmelser, i forhold til det aftalte med kunden.

2.2. Ethvert tilbud udløber, medmindre andet fremgår af tilbuddet, automatisk 30 kalenderdage fra datoen for tilbudsgivningen, og kan ved skriftlig meddelelse til kunden trækkes tilbage eller ændres inden for denne periode.

2.3. Angivne leveringstider i tilbuddet er alene vejledende, idet jk forbeholder sig ret til at ændre leveringstidspunktet i ordrebekræftelsen, købs- og/eller lejeaftalen med kunden.

3. Leje og udlån

3.1 jk stiller de lejede genstande til rådighed efter nærmere aftale med kunden.

3.2 Ejendomsretten til de lejede og udlånte genstande forbliver hos jk i hele den aftalte leje- og udlånsperiode.

4.3 Kunden har erstatningspligt ved bortkomst elle beskadigelse ud over alm. og forventelig slitage af det lejede.  Kan reparation udføres, sker dette ved jks foranstaltning for kundens regning. Ved bortkomst og irreparable skader, erstattes det lejede til nyværdi.

4.4 På tidspunktet for leje- eller udlånsperiodens udløb, er kunden for egen regning og risiko forpligtet til at returnere de lejede eller udlånte genstande.

4. Indgåelse af aftale

4.1. Aftale om salg og levering af produkter anses for indgået, når jk efter modtagelse af ordre fra kunden, har fremsendt en skriftlig ordrebekræftelse, eller der er indgået en endelig aftale mellem jk og kunden.

4.2. Afgiver jk et tilbud til kunden, skal aftale anses for indgået, når kunden rettidigt har accepteret tilbuddet jf. punkt 2.2, og jk efterfølgende har bekræftet vilkårene i en ordrebekræftelse, eller der er indgået en endelig aftale mellem jk og kunden.

4.3. Ordrebekræftelsen eller den endelige aftale mellem jk og kunden anses sammen med disse generelle betingelser, for det gældende grundlag for retsforholdet mellem kunden og jk.

5. Priser

5.1. De gældende priser på varerne står specificeret i ordrebekræftelsen eller den endelige aftale mellem jk og kunden og gentages i fakturaen.

5.2. jks priser kan ændres med et varsel på én måned.

5.3. Medmindre andet er aftalt skriftligt med jk, er alle opgivne priser ekskl. told, moms og andre skatter. Sådanne afgifter og skatter betales af kunden. Priser til B2C kunder er dog inkl. told, moms og andre skatter.

5.4. Alle priser er angivet ekskl. levering og montering, medmindre andet er specifikt aftalt.

6. Returnering/Ændring af ordre/Annullering

6.1. Efter fuldført leverance kan købte varer ikke returneres.

6.2. Ordrebekræftelsen skal altid kontrolleres af kunden umiddelbart efter modtagelsen. Eventuelle indsigelser til ordrebekræftelsen skal skriftligt meddeles jk senest 48 timer efter ordrebekræftelsens dato, idet kunden i modsat fald anses for bundet af ordren i overensstemmelse med ordrebekræftelsen.

6.3. Annullering eller ændringer af ordren kan kun ske med jk skriftlige accept i hvert enkelte tilfælde, og mod samtidig betaling af et gebyr på 30 % af de ordrebekræftede nettopriser, samt alle jk eventuelle påløbende omkostninger vedrørende ordren.

6.4. For webordre gælder for B2C, at et køb kan fortrydes indenfor en periode på 14 dage.

6.5. Ordrer på specialfremstillede varer, samt varer der ikke produceres af jk, kan ikke ændres eller annulleres, ligesom fortrydelsesretten i pkt. 6.4. ikke omfatter specialfremstillede varer eller varer, som er produceret efter kundens anvisninger.

7. Indretningsrådgivning og udarbejdelse af indretningsforslag

7.1. Indretningsrådgivning og udarbejdelse af indretningsforslag m.m. faktureres med de til enhver tid gældende timesats pr. anvendt time. Efter aftale kan denne serviceydelse leveres uden beregning.

7.2. Såfremt jk udarbejder forslag til indretning af arbejdspladser, tager disse hensyn til de udleverede tegninger vedr. kontorlokalerne, således som tegningerne foreligger på aftaletidspunktet. Kunden er bekendt med, at jk ikke foretager særskilt besigtigelse af lokalerne, medmindre dette aftales, hvorfor jk ikke har ansvaret for overholdelse af de lokalespecifikke krav til indretning, herunder krav til kontormøblernes størrelse og placering samt krav om adgangsforhold, flugtveje m.v.

7.3. Indretningstegninger eller andet, der af jk leveres uden beregning til kunden, forbliver jk ejendom. Disse må ikke, uden jks viden, anvendes af kunden, kopieres, reproduceres, udleveres eller på anden måde bringes til tredjemands viden.

8. Serviceydelser

8.1. Arbejde udført af jk’ servicemontører udover de i punkt 9.2 nævnte takster faktureres i henhold til de til enhver tid gældende timesatser, der beregnes pr. montør pr. time og herefter pr. påbegyndt ½ time. Der gælder én timesats i dagtimerne og en anden sats for aften- og weekendarbejde.

9. Levering og montering

9.1. De oplyste priser på inventar er ekskl. levering og montering.

9.2. Fragt, logistik og levering af ikke fastmonteret inventar:

Web-ordre større end dkk 4.995,- ex. moms er fragt til kantsten gratis, mindre webordre afregnes til 650,- ex. moms.

Andre fragt og montage services opgøres individuelt for ordren baseret på jk’s beregner alt afhængig af hvilke produkter, leveringsadresser, services og leveringsformer der vælges.

9.3. Levering af fast inventar (monteret i væg, gulv eller loft) samt specialfremstillet inventar, er undtaget ovenstående og afregnes efter regning.

9.4. Kunden skal ved levering sørge for, at lokalerne er ryddet, så produkterne uhindret kan aflæsses, samt at adgangsforholdene (vejen til leveringsstedet) er fremkommelig.

9.5. I det omfang kunden ikke er klar til modtagelse ved jks ankomst på det aftalte tidspunkt, kan jk udsætte leverancen og fakturere for medgået tid til dobbelt håndtering samt transport med kr. 525,- pr. time, alternativt faktureres medgået ventetid med samme timesats i det omfang, jk har mulighed for at afvente kunden. Hvis kunden undlader at modtage varer på den aftalte leveringstid, eller beder om udsættelse, kan kunden pålægges betaling, som hvis varerne var blevet leveret.

9.6. Levering til ikke brofaste øer aftales fra ordre til ordre.

9.7. Levering sker EX Works (EXW) jks lager, Inco terms 2000, medmindre andet er aftalt.

10. Leveringstid

10.1. Angivelse af leveringstidspunktet i ordrebekræftelsen er fastsat skønsmæssigt. Forsinkelse med en bestemt leverance fra jks side inden for 4 arbejdsuger, regnet fra den i ordrebekræftelsen anførte leveringstid, anses for rettidig.

10.2. jk kan foretage delleverancer.

10.3. Ved forsinkelse grundet kundens forhold, er kunden forpligtet til at betale købssummen til aftalt tid, ligesom kunden afholder opbevaringsomkostninger mv.

11. Garanti

11.1. jk garanterer i en periode på op til 10 år på nye møbler og 2 år på brugte møbler, regnet fra varernes afsendelse til kunden, at alle varer produceret af jk fungerer i overensstemmelse med jk til enhver tid gældende garantibetingelser, som kan rekvireres fra jk. jk yder ingen andre garantier end dem, der fremgår af garantibetingelserne.

11.2. I garantiperioden skal kunden give jk meddelelse om de fejl og mangler, der efter kundens opfattelse er omfattet af garantien og efter anmodning fra jk returnere de fejlbehæftede produkter til jk inden 60 dage efter garantireklamation, med en redegørelse for fejl og mangler ved produkterne.

11.3. jk er berettiget til efter eget valg at foretage afhjælpning, ombytning eller tilbagebetaling af købsprisen. kunden har ingen andre misligholdelsesbeføjelser i anledning af mangler under garantien.

12. Ændring i produkter

12.1. jk forbeholder sig ret til at ændre design, konstruktion og dimension uden forudgående varsel.

13. Betaling

13.1. Kunden skal lægge betaling inden for 30 dage netto fra fakturadato medmindre andet aftales skriftligt. Betalingsbetingelserne fremgår af fremsendte faktura. jk forbeholder sig ret til (før levering at undersøge kundens kreditværdighed og hvis nødvendigt kræve sikkerhed.

13.2 Kontooplysninger / FI-indbetalingskode fremgår af den fremsendte faktura.

13.3. jk har ret til at undlade levering af varer, hvis kunden formodes at være insolvent og kunden ikke erlægger betaling i forskud eller stiller sikkerhed for betaling.

13.4. Betaling skal ske senest den dag, fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Såfremt en sådan ikke er angivet, skal betaling ske ved levering. Ved betaling efter forfaldsdagen beregnes morarente med 1,5 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdatoen, indtil det udestående beløb er betalt i sin helhed.

14. Ejendomsforbehold

14.1. De solgte og leverede varer og de varer, der måtte træde i deres sted, forbliver jks ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud i den udstrækning, et sådant ejendomsforbehold er gyldigt efter dansk ret.

15. Mangler og reklamation

15.1. Reklamationer skal afgives straks. Ved synbar forringelse eller beskadigelse af de leverede varer, skal forringelse eller beskadigelse noteres i fragtbrevet.

15.2. Det påhviler kunden, i forbindelse med levering, grundigt og omhyggeligt at undersøge de leverede varer, og uden ugrundet ophold at reklamere skriftligt over for jk, såfremt kunden konstaterer mangler ved de leverede varer. Mangler, der burde have været opdaget ved en sådan undersøgelse, kan ikke efterfølgende påberåbes over for jk. Andre mangler kan påberåbes over for jk, såfremt skriftlig reklamation meddeles jk straks efter manglen opdages. De leverede varer anses for accepteret af kunden, medmindre meddelelse om mangler modtages inden for 8 dage efter produkternes levering og de fejlbehæftede produkter returneres til jk inden for 30 dage efter levering.

15.3. Er de leverede varer mangelfulde, er jk berettiget til at afhjælpe manglen eller foretage ombytning. Tilbyder jk afhjælpning eller ombytning, kan kunden ikke hæve købet, kræve erstatning, forholdsmæssigt afslag eller andre beføjelser som følge af manglen, ligesom kunden ikke kan gøre krav gældende mod jk som følge af forsinkelse ved afhjælpning eller ombytning.

15.4. Forbehold: Mindre knaster, farveforskelle, stærke og svage åreringe i træet er et tegn på ægthed og betragtes ikke som fejl eller mangler. Ligeledes henledes kundens opmærksomhed på, at ved valg af bordplader i naturmaterialer, så som massivtræ, finér eller linoleum mm. kan der forekomme afvigelser i farve og struktur i forhold til den i butikken viste vareprøve, eller tidligere leveret produkt. Dette kan ligeledes gøre sig gældende for produkter som laminat/melamin, lakvarer og tekstil, ved evt. udskiftning af underleverandør, hvorfor sådanne forhold ej heller vil blive betragtet som en reklamationsberettiget fejl. Kunden kan ikke kræve omlevering, jfr. Købelovens §78, stk. 2.

16. Tekniske oplysninger

16.1. Produktinformationer, illustrationer, tegninger, oplysninger om teknisk data (f.eks. vægt, mål, volumen, styrke, belastningsevne, ydeevne og overflade), materialer i kataloger, brochurer eller andet materiale fra jk er alene vejledende.

17. Ansvarsbegrænsning

17.1. jk har intet ansvar for mangler eller forsinkelse ud over det, der er anført ovenfor under pkt. 9, pkt. 10 og pkt. 15.

17.2. Med hensyn til erhvervstingskade (produktansvar) er jk ansvarlig, såfremt det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser hos jk eller nogen som repræsenterer jk. jks ansvar kan dog aldrig overstige kr. 250.000 pr. skadestilfælde eller leverance.

17.3. I intet tilfælde er jk ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab.

17.4. De nævnte begrænsninger i jks ansvar gælder ikke, hvis skaden er sket ved jks grove uagtsomhed eller forsæat.

17.5. jk er i øvrigt alene ansvarlig for personskade og for tingskade efter dansk rets almindelige regler om produktansvar (herunder produktansvarsloven).

18. Force majeure

18.1. Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld:

  • Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering, militære indkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, vareknaphed, restriktioner på drivkraft samt manglende levering eller forsinkelse af- leverancer fra jks samarbejdspartnere, som skyldes nogle af de i denne bestemmelse nævnte omstændigheder.

 

  • Det samme gælder, dersom jk eller kunden eller disses samarbejdspartnere måtte efterkomme påbud eller pålæg fra offentlige myndigheder, som er til hinder for, eller forsinker opfyldelsen

18.2. De nævnte omstændigheder medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på opfyldelse af aftalen ikke kunne forudses ved aftalens indgåelse.

18.3. Force majeure kan kun påberåbes, hvis den part, der er forsinket eller ude af stand til at opfylde sine forpligtelser, straks informerer den anden part herom.

18.4. I tilfælde af force majeure skal enhver af parterne dække egne omkostninger som følge af force majeure situationen.

19. Overdragelse

19.1. Kunden kan ikke uden jk skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser til en anden part.

19.2. jk kan overdrage sine rettigheder eller forpligtelser til ethvert nuværende eller fremtidigt selskab, som henhører under den samme gruppe af selskaber, som jk er en del af. jk kan endvidere overdrage sine rettigheder eller forpligtelser til enhver juridisk eller fysisk person, som viderefører jk aktiviteter i Danmark.

20. Behandling af personoplysninger

20.1. Som led i kundeforholdet behandler jk en række personoplysninger om kunden med henblik på kundeadministration, herunder levering af den bestilte vare/ydelse, fakturering, markedsføring m.fl. Behandlingen sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, navnlig databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven, og behandles i fuld fortrolighed og sikkerhed.

20.2. jks ”Privatlivspolitik”, som indeholder nærmere oplysninger om jks behandling af personoplysninger, herunder kundens rettigheder i relation hertil, kan findes på hjemmesiden: https://jkoffice.dk/content/32-privatlivspolitik.

20.3. Ved indgåelse af aftale med jk og vedtagelse af nærværende generelle betingelser, erklærer kunden at have læst og forstået jks privatlivspolitik.

21. Lovvalg og værneting

21.1. Enhver uoverensstemmelse, som måtte opstå mellem jk og kunden, skal afgøres efter dansk ret ved Retten i Århus, hvis betingelserne for, at sagen kan anlægges ved Sø- og Handelsretten, ikke er til stede.

jkOffice ApS - juli 2023